הוצאות רכב בעסק – מה מוכר מה לא מוכר

בשנים אחרונות ניתן לראות לא מעט קמפיינים פירסומיים של חברות הליסינג הפונות לקהל העצמאיים בישראל והמסבירות עד כמה כדאי להם לקחת רכב בליסינג במקום לקנות. אחת הסיבות המוזכרות היא הכרה בהוצאות רכב בעסק. כמעט כל קמפיין מסתיים בהודעה "100% הוצאה מוכרת".

כאשר מגיע שלב הדו"ח השנתי רואה העצמאי כי ההוצאה מוכרת רק חלקית ובא בטענה למייצג "אבל בחברת הליסינג אמרו לי שזה מוכר ב-100%! למה רק חלק?"

במאמר זה ננסה לעשות סדר בדברים מה באמת מוכר לעצמאי המשתמש ברכב בעסק.

יש להתייחס לנושא מנקודת מבט של שתי רושיות: מס הכנסה ומס ערך מוסף.

הכרת תשומות רכב במס ערך מוסף

תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו – 1976 קובעות מהו סוגהרכב שיוגדר כפרטי לעניין הכרת תשומות. "רכב פרטי" לפי התקנות הוא רכב נוסעים פרטי דו-שימושי או רכב מסחרי שמשקלו מתחת ל-3.5 טון.

ברכישת רכב כזה לצורכי שימוש בעסק לא יוכר מס ערך מוסף ברכישה אלה שהרכב ירשם בטופס פחת של העסק בעלות מלאה כולל מע"מ פרט למקרים בהם הרכב הינו כלי עבודה עיקרי של העסק כגון: מונית, רכב סיור, רכב הסעות, שליחויות ורכב המשמש להוראת נהיגה.

לעניין הכרת תשומות כנגד הוצאות שוטפות של אחזקת רכב – ניתן להכיר מע"מ בגובה 2/3 והיתרה תתווסף לסכום ההוצאה אשר יקוזז כנגד הכנסות לעניין מס הכנסה.

ברכבים אשר אינם נכללים בתקנות, כלומר כלי רכב אשר משקלם מעל 3.5 טון ואלה שמשקלם פחות אשר פורטו ברשימה בפסקה שלפני, יוכר המע"מ מלא הן ברכישה והן מההוצאות השוטפות.

הכרת הוצאות רכב לצרי מס הכנסה

נושא הכרת הוצאות רכב למס הכנסה מורכב יותר. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה -1995 , קובעות רשימה מפורטת של הוצאות מוכרות ומה אחוז ההוצאות המוכר לפי סוג רכב והשימוש.

התקנות קובעות כמושג "רכב" את הרכבים הרשומים בתקנות המע"מ אם החרגה לרכב תפעולי כאשר "רכב תפעולי" הינן כלי רכב אשר משמש כרכב בטחון או רכב של עסק אשר אינו צמוד לעובד כלשהו אלה נמצא בשימוש עובדי העסק לצרכי עבודה בלבד ובשעות העבודה בלבד ("רכב מאגר"). רכבים אלה אינם נכללים בתקנות לצרכי תאום בדיוק כמו הרכבים אשר משקלם מעל 3.5 טון. בכלי רכב אלה הכרת הוצאות הינה מלאה.

רשימת ההוצאות המוכרות לפי תקנות כוללת: ביטוח חובה, ביטוח מקיף, אגרת רישוי, דלקים ושמנים, תיקונים ואחזקה שוטפת, חניה שלא במקום העסק, דמי שכירות לרכב שכור, הוצאות פחת בהתאם לתקנות לרכב שבבעלות העסק.

הוצאה אשר לא כלולה ברשימה אך בהחלט ניתן לצרפה היא ריבית בגין הלוואה שנלקחה לצורך רכישת הרכב בהשמש בעסק.

נשאלת שאלה, איך להתייחס להוצאות הליסינג על רכב?

יש להבדיל בין שתי שיטות : ליסינג מימוני וליסינג תפעולי.

בליסינ מימוני הרכב עובר לבעלות המשתמת, בעצם ינה פעולת רכישה פשוט במקום לקבל הלוואה מהבנק, הרוכש לוקח אותה מחברת ליסינג.

במקרה כזה ניתן או לבקש להחברה חשבונית עבור עלות מלאה של רכב ולרשום אותו בטופס הפחת של העסק או לחילופין, לבקש מהחברה את החשבונית החודשית עבור תשלום ולהתייחס לזה כאל שכירות רכב. במקרה של חלופה השנייה, המקדמה שמשלם העצמאי עבור אותו רכב לחברת ליסינג למספר שנות השימוש, תחולק לכמות השנים ובכל שנה חלק יחסי יתווסף להוצאות החודשיות.

בליסינג תפעולי הרכב נותר בבעלות חברת הליסינג, אין פעולת רכישה ולכן מדובר בהוצאות שכירות רכב לכל דבר.

לעניין הוצאות הפחת על עלות הרכב, קובעות תקנות הפחת כמפורט:

א.     רכב פרטי אשר משמש כמונית או לרכב של מורה נהיגה – הפחת יעמוד על 25% לשנה מעלות הרכב.

ב.     רכש שמוגדר כאוטובוס ציבורי כולל רכב מסוג מיניואן המשמש בעסק הסעות/מוניות שירות , רכב שמוגדר כרכב סיור או רכב מדרבי וכן רכב המשמש בעסק בתחום שליחויות  – הפחת יעמוד כל 20% לשמה מעלות הרכב.

ג.       רכב פרטי רגיל המשמש את בעל העסק בייצור הכנסה בעסק – יעמוד הפחת השנתי על 15% מעלות הרכב, פרט לרכב היברידי אשר זכאי לפחת מוגבר של 25% מלות הרכב.

ובנוגע לחלוקת הוצאות רכב למוכרות ולא מוכרות, קובעות התקנות כמפורט:

א.     רכב פרטי למעט אופנוע המסווג ברשיון L3 , יעמוד החלק המוכר מהוצאות הרכב השנתיות כולל פחת על 45% מכלל ההוצאות.

ב.     רכב שהוא אוטובוס ציבורי או מונית, יעמוד החלק המוכר של ההוצאות הרכב השנתיות כולל פחת על 90% מכלל ההוצאות.

ג.       רכב שהוא רכב סיור או רכב מדברי, יעמוד החלק המוכר של ההוצאות הרכב השנתיות כולל פחת על 80% מכלל ההוצאות.

ד.      רכב שהוא רכב להוראת נהיגה, יעמוד החלק המוכר של ההוצאות הרכב השנתיות כולל פחת על 77.5% מכלל ההוצאות.

ובכן, כפי שניתן לראות מהוראות החוק, אין כזה דבר, הוצאת רכב מוכרת ב-100% פרט למקרים מיוחדים של רכבים אשר לא ניתן להשתמש בהם לצרכים פרטיים בכלל (משאיות, טרקטורים, אוטובוסים גדולים וכד') ולכן, לפני שעצמאי רץ לקחת רכב בליסינג עליו לדעת מה בדיוק יוכל לדרוש כהוצאת רכב ולעשות חישוב כדאיות כלכלית.

הערה: אין במטרת מאמר זה לקיחת עמדה בעד או נגד שיטת הליסינג כזו או אחרת.