מי חייב בהגשת דו"ח

מדי שנה מוגשים לרשות המיסים בישראל מאות אלפי דו"חות אישיים של אזרחים החייבים בהגשת דו"ח.

לפי הידוע, מדובר לרוב בציבור עצמאיים או בעלי שליטה בחברות. יחד עם זאת, קיים חלק לא מבוטל באוכלוסיה שעל פי פקודת מס הכנסה חייב בהגשת דו"ח שנתי אך אינו מודע לכך ובאי-ידיע מכניס את עצמו לבעיה של אי-דיווח הכנסות.

במאמר זה אנו ננסה למנות את כלל האוכלוסיות החייבות בהגשת הדו"ח האישי לרשות המיסים בישראל.

 

1.עובד עצמאי

אדם, בעל עסק עצמאי או משלח יד, בין עם הינו עוסק מורשה או עוסק פטור לעניין מע"מ, חייב בהגשת דו"ח אישי על הכנסות והוצאות לשנת מס במהלכה פעל כעצמאי. חשוב לציין, מעמד "עוסק פטור" אינו פוטר את האדם מהגשת הדו"ח למס הכנסה אלה אך ורק פוטר אותו מדווח חד/דו-חודשי למע"מ. על עוסק פטור יש לדווח את המחזור העסקי שלו למס ערך מוסף אחת לשנה בטופס מיוחד.

 1. בעל שליטה בחברה

סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה נגדיר כבעל שליטה בחברה אדם, שלבדו או יחד עם קרובו מחזיק מעל 10% ממניות תאגיד. להגדרת "קרוב" לעניין זה נכנסים: בן/בת זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה (סבא, סבתא), ילדים ונכדים של האדם. כך למשל, אדם שמחזיק 7% ממניות תאגיד שקיבל מתנה מסבא שמחזיק לאחר המתנה ב-3% ממניות, שניהם נחשבים לבעלי שליטה בתאגיד וחייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

 1. בעל הכנסה מנכס בית

הכוונה לאדם שיש לו הכנסה משכירות שמתקבלת מנכס שאינו דירה למגורים כגון: משרד, חנות, מחסן וכד'…

על אדם בעל הכנסות כגון אלה יש לפתוח תיק במס הכנסה על הכנסות מנכס נדל"ן ולדווח מדי שנה על רווח או הפסד הנוצר מהשכרת נכס. החוק גם קובע כי הכנזה זו חייבת במע"מ אך לעניין מע"מ, אם בעל הכנס אינו עוסק מורשה אלה אדם פרטי שלא מעוניין לפתוח תיק במס ערך מוסף, יש אופציה להפעיל סעיף 20 לחוק מס ערך מוסף שמעביר את חובת הדווח על השוכר שהינו עוסק מורשה לעניין מע"מ.

4.שכיר בעל משכורת גבוהה

עובד שכיר, אשר הסתכמו הכנסותיו ממשכורת לסך של 643,000 ש"ח ברוטו, חייב להגיש דו"ח אישי למס הכנסה ובו חציין את כלל הכנסותיו לאותה שנה. חשוב לציין כי לצורך קביעת הברוטו יש לקחת בחשבון כל גורמי השכר החייבים במס הכנסה כמו: משכורת בסיס, שעות נוספות, תשלומי משמרות, פרמיות ובונוסים, שווי למס, תשלומים חד פעמיים כמו פדיון אופציות וכד'…

 

 1. בעל הכנסות משכר דירה למגורים

אדם בעל הכנסות משכר דירה למגורים כאשר סה"כ מחזור שנתי של הכנסה מתסכם לסך של 334,000 ש"ח ומעלה, חייב בהגשת דו"ח אישי למס הכנסה על כלל הכנסותיו. אין חשיבות למקור הנכסים מניבים הכנסות. כלומר גם אם מדובר בדירות שנרכשו או התקבלו במתנה/ירושה, במידה וההכנסות ברוטו מגיעות לסכום האמור, חלה חובת הגשת הדו"ח.

חשוב לציין כי מבקרה דנן לבעל ההכנסות ניתנים מסלולי מיסוי לבחירה:

 • מסלול מס מוטב בשיעור 10% על כלל גובה הכנסה. במסלול זה אין אפשרות לניכוי הוצאות הקשורות להפעלת הנכסים.
 • מסלול נכס בית. במסלול זה ניתן לסווג את ההכנסה משכר דירה למגורים כנכס בית ולדרוש הוצאות כגון: פחת על נכסים, הוצאות מימון (ריבית על הלוואות), אחזקת נכסים וביטוח. המס על הרווח לאחר הוצאות מתחיל ממדרגה של 31% אלה אם מדובר באדם בגיל 60 ומעלה שאז המיסוי שלו מתחיל ממדרגות המס הרגילו כאלו מדובר בהכנסה רגילה מעסק. במסלול זה ניתן גם לקבל את נקודות הזיכוי המגיעות לאדם כנגד הכנסותיו לפי פקודת מס הכנסה להבדיל ממסלול 10% שבו המס הינו סופי.
 1. בעל הכנסות מחוץ לישראל

אדם, אשר בשנת מס היו לו הכנסות מחוץ לישראל, הן הכנסות עסקיות והן הכנסות פסיביות, אשר סה ההכנסה שנתית הסתכמה ל 334,000 ש"ח ברוטו, חייב בהגשת דו"ח אישי לרשות המיסים בישראל.

על מנת למנוע תשלום מס כפול, על אדם להציג אישור בגין גובה ההכנסות בחו"ל וכמה מס נוכה לו בגין הכנסות אלה. תשלום המס למדינה זרה ילקח בחשבון על ידי רשות המיסים וכך, במידה והמס ששולם בחו"ל יהיה גבוהה מהמס שהיה אמור להשתלם בישראל עבור הכנסה זו, לא ישלם האדם תוספת מס בישראל ובמידה והמס יהיה נמוך, ישלם הפרש בלבד.

 1. בעל הכנסות מריבית

אדם, אשר בשנת מס היו לו הכנסות מריבית בסך של 638,000 ש"ח ויותר יחוייב בהגשת דו"ח אישי למס הכנסה. מדובר הבכנסות מריבית על פקדונות בבנקים ובתי השקעות בארץ ובחו"ל, ריבית על דיבידנד וניירות ערך, ריבית על אג"ח וכן ריבית על הלוואות פרטיות שנתן לגופים עסקיים.

 1. בעל הכנסות מניירות ערך

אדם, אשר בשנת מס סחר בניירות ערך סחירים ומחזור מסחר הסתכם בסך של 810,720 ש"ח , יחוייב בהגשת דו"ח אישי למס הכנסה.

חשוב לציין כי אין מדובר ברווח אלה במחזור מסחרי. לדוגמה: אדם השקיע 100,000 ש"ח בתיק ניירות ערך בתחילת שנת מס. במהלך השנה ביצע 5 פעולות קניה ו 5 פעולות מכירה , כל פעם בסכום מלא, סה"כ 10 פעולות. התוצאה בסוף שנה – הפסד הון של 10,000 ש"ח. למראת ההפסד, מדובר במחזור מכירות של מיליון ש"ח (100,000*10) ולכן על אדם זה להגיש דו"ח למס הכנסה בו ידווח הפסד הון. ההפסד מועבר לשנת מס הבאה וניתן לקיזוז מרווחי הון בשנת מס הבאה בהגשת הדו"ח.

 1. בעל נכסים מחוץ לישראל

אדם, אשר מחזיק נכסים מחוץ לישראל, אשר ערכם השקלי לסוף שנת המס מסתכם לסך של 1,856,000 ש"ח , חייב בהגשת דו"ח אישי למס הכנסה בישראל.

חשוב לציין כי אין מדובר בנכס מניב הכנסה או לא וגם אין חשיבות למקור הכנס, לדוגמה: אדם שבמהלך השנה ירש בית בחו"ל בשווי 500,000 דולר אמריקאי שהם 1,944,500 ש"ח נכון לסוף שנת מס 2015 והבית אינו מניב הכנסה אפילו לא שקל אחד, עדיין יצטרך בעל הנכס להגיש דו"ח ולצרף אליו טופס ובו פרטי נכס.

 1. בעל יתרות בתאגיד בנקאי מחוץ לישראל

אדם אשר בשנת מס החזיק בבנקים או בתי השקעות בחו"ל נכסים במט"ח כגון מזומנים, מניות, אג"ח שערכם בשקלים חדשים לסוף שנת מס מסתכם לסך של 1,856,000 ש"ח , חייב בהגשת דו"ח לרשות המיסים בישראל.

גם עם מדובר בנכסים שאינם מניבים הכנסות מריבית או רווחים אחרים או שרווחים מהם פטורים ממס על פי דין מיסוי בישראל, יש חובה להגיש את הדו"ח.

 1. אדם חייב במס נוסף לפי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה (מס יסף)

אדם, אשר בשנת מס הסתכמו הכנסותיו מכל המקורות לס של 810,720 ש"ח ברוטו, חייב בהגשת דו"ח אישי לרשות המיסים בישראל. חשוב לציין כי לצורך קביעת סכום נלקחות בחשבון גם הכנסות פטורות ממס אך חייבות בדווח.

למשל: שכיר בעל משכורת של 15,000 ש"ח ברוטו , בנוסף יש לו הכנסות משכר דירה למגורים של 4,800 ש"ח מקבל פיצויי חד פעמי בגין נזק מתעונת דרכים בסך 600,000 ש"ח. המשכורת השנתי בסך 180,000 ש"ח ברוטו אינה מחייבת אותו בהגדת דו"ח, כך גם הכנסה פטור משכר דירה למגורים. גם פיצויי אינו חייב במס. אך כל ההכנסות יחד מגיעות לסכום של 837,600 ש"ח מחייבות אותו בהגשת הדו"ח אישי למס הכנסה לאותה שנה.

 1. מי שמצבע פריסה של מענק פרישה חייב במס

אדם, שבשנת מס פרש מעבודתו וקיבל מענק פרישה ובו חלק חייב במס , רשאי לבקש מפקיד השומה לפרוס את המענק החייב קדימה עד שש שנים. כל ארבע שנות ותק במקום העבודה מזאות את האדם בנת פריסה אחת.

מסלול הפריסה מאפשר לאדם לקבל מדרגת מס נמוכה יותר בכל שנה של פריסה וגם לנצל נקודות זיכוי המגיעות לו בכל שנה ושנה.

יחד עם זאת, אדם הבוחר לבצע פריסה חייב להגיש דו"ח שנתי על כל הכנסותיו בכל אחת משנות הפריסה.

לאחר תום תקופת הפריסה אין צורך להגיש יותר דו"חות ואין צורך לבצע פעולה של סגירת תיק.

 

חשוב לדעת כי את הדו"חות יש להגיש לרשות המיסים באופן מקוון ולא ידני פרט למקרה שבו הכנסה של החייב מכל המקורות נמוכה מ-80,520 ש"ח ברוטו ליחיד או 161,030 ש"ח ברוטו לזוג.

במקרי אלה ניתן להגיש את הדו"ח בצורה ידנית אך אין זה פוטר מהגשת הדו"ח.